Profesionálové Consulting, s.r.o.

Projektové řízení staveb

Dotační management

Jednou z hlavních činností je dotační management projektů spolufinancovaných z Evropských, národních a krajských dotačních programů. Souborem služeb, které nabízíme, se snažíme pokrýt veškeré činnosti nutné pro získání, čerpání a následné udržení dotace.

Průběh dotační management

1. Příprava a podání žádosti o dotaci

Cílem je maximalizovat počet bodů podávaného projektu.

Tato služba mj. zahrnuje:

 • poradenství před podáním žádosti o dotaci s cílem zvýšení šance na získání dotace,
 • průběžnou konzultaci projektové dokumentace s příslušným poskytovatelem dotace,
 • zpracování žádost o dotaci včetně souvisejících příloh,
 • zpracování finanční a ekonomické studie,
 • zpracování studie proveditelnosti,
 • kompletní administraci dotace ve všech jejích fázích dle podmínek poskytovatele dotace.

 

2. Vyúčtování schválené žádosti o dotaci

Cílem je připravit veškeré dokumenty pro vydání grantové smlouvy a zajištění bezproblémového načerpání finančních prostředků.

Tato služba mj. zahrnuje:

 • zpracování monitorovací zprávy, finančně platebního kalendáře,
 • přípravu před zahájením čerpání dotace (shromáždění podkladů nutných k uzavření smlouvy s příslušným poskytovatelem dotace),
 • investiční dozor akce – v průběhu čerpání dotace,
 • konzultaci změn v projektu v průběhu jeho realizace včetně zajištění změnového řízení projektu,
 • přípravu závěrečného vyhodnocení projektu - prokázání splnění cílů projektu,
 • správu projektu v příslušných informačních a monitorovacích systémech kontroly ze strany poskytovatele dotace či jiných orgánu ČR a EU
 • kontrolu plnění cílů projektu po jeho dokončení v době udržitelnosti,
 • pomoc s řádnou archivací kompletní dokumentace k projektu,
 • součinnost a podporu příjemce dotace při auditech kontrolních orgánů,
 • audit v minulosti podaných neúspěšných žádostí o dotaci.

 

Heřmánkovice

Královéhradecký
kraj

Výstavba dětského EKO hřiště u MŠ (2015)

 

nahoru