Profesionálové Consulting, s.r.o.

Projektové řízení staveb

Výběrové řízení

Máme bohaté zkušenosti se  zadáváním veřejných zakázek na dodávky, služby i stavební práce. Připravujeme zadávací řízení pro veřejné zadavatele, a to jak v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, tak i dle pokynů a metodik relevantních operačních programů.

Průběh výběrové řízení

1. Příprava Zadávací dokumentace

Tato služba mj. zahrnuje:

 • vstupní jednání, studium podkladů, stanovení předmětu zakázky,
 • sestavení časového plánu průběhu zadávacího řízení,
 • založení a správa profilu zadavatele,
 • vypracování Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace včetně jejích příloh.

 

2. Realizace zadávacího řízení

Tato služba mj. zahrnuje:

 • distribuce Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace jednotlivým uchazečům,
 • vyřizování žádostí uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k projektové dokumentaci či k zadávacím podmínkám a komunikace s uchazeči,
 • organizace sestavení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a kontrola plnění zákonných požadavků,
 • organizace činnosti komise pro otevírání obálek a hodnotící komise při otevírání obálek i při hodnocení nabídek,
 • vypracování a vedení všech dokumentů souvisejících s činností komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a to zejména Protokolu o otevírání obálek, Protokolu o jednání hodnotící komise a posouzení kvalifikace, Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
 • vypracování a zaslání Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří v rámci zadávacího řízení podali svoji nabídku,
 • vypracování a zaslání Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky včetně zdůvodnění,
 • zpracování a zveřejnění dokumentů o výsledcích zadávacího řízení,
 • zkompletování dokumentace z průběhu zadávacího řízení pro archivaci,
 • vypracování individuální SOD na dodavatele,
 • vypracování dokumentů vyžádaných orgány dohledu.

 

Bernartice

Královéhradecký
kraj

Zateplení obecního úřadu (2015)

 

nahoru